Obchodné podmienky

Orgán dozoru:  Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01  Trenčín  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/6400 109
fax č. 032/6400 108

 

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Zmluvné strany

Predávajúci: SAMTEK s.r.o., Dolná 1256/7, 907 01  Myjava, mail: {objednavky@samtek.sk}, tel.: 034 654 0961,  
IČO: 36 324 213, IČ DPH: SK2020189721, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 18815/R, zastúpená: Milanom Smolíčkom – konateľ (ďalej len „predávajúci“)

a

kupujúci: Kupujúcim môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, živnostník.

 

Rozsah platnosti

Obchodné podmienky definujú základné práva a povinnosti v obchodnom styku medzi kupujúcim a predávajúcim na internetovej stránke www.samtek.sk

 

Spôsob objednávania tovaru

Objednávka

K objednávaniu tovaru môže kupujúci využiť jeden z nasledujúcich spôsobov:

- vyplnenie on-line formulára na www.samtek.sk

-  elektronickú poštu na adrese: objednavky@samtek.sk

-  písomne zaslaním poštou na adresu :  Samtek s.r.o., Dolná 1256/7, 907 01  Myjava

-  faxom : 034 622 8888

-  telefonicky na tel. čísle: 034 654 0961-2

 

Objednávka musí obsahovo spĺňať tieto základné náležitosti:

-  údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov firmy a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako plátca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť; údaje o registrácii na OR, resp. č. ŽL, telefón, fax a e-mail kupujúceho

-  kód / názov produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky

-  množstvo požadovaného tovaru

-  termín dodania tovaru

-  spôsob prepravy

-  presnú adresu pre dodanie tovaru

Minimálna výška objednávky (hodnota objednaného tovaru) koncovým zákazníkom musí byť 30,- € s DPH.

 

Všetky objednávky podané cez hore uvedený internetový obchod sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami a potvrdzuje, že s nimi súhlasí.

 

Kupujúci je povinný:

 - prevziať zakúpený alebo objednaný tovar

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru

- potvrdiť doručujúcemu prevzatie tovaru svojím podpisom


Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
Kupujúci berie na vedomie informáciu zverejnenú na internetovej stránke predávajúceho o dostupnosti tovaru ako všeobecne orientačnú.
Kupujúci môže objednaný tovar prevziať osobne na adrese prevádzky v Myjave alebo, po vzájomnej dohode s predávajúcim, na inej prevádzke s dodatočným určením adresy.
Kupujúcemu môže byť tovar doručený zmluvnou prepravou.

 

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže zrušiť objednávku kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a to telefonicky alebo e-mailom.

 

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Daná objednávka nebola záväzne potvrdená (kupujúci napr. neodpovedá na e-mail, nie je možné sa sním spojiť telefonicky ...)

Objednaný tovar alebo jeho časť sa už nevyrába, dodávateľ ho nemôže z iných dôvodov dodať, alebo sa neprimerane výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V takýchto prípadoch bezodkladne predávajúci vyzve kupujúceho, aby doriešil a dohodol s ním ďalší postup. Ak kupujúci zaplatil časť, alebo celú sumu za tovar, a nie je možné ho dodať, bude táto suma vrátená kupujúcemu. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe. Z vrátenej čiastky bude odpočítaný prípadný poplatok vyplývajúci z použitého spôsobu úhrady.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa Zák.č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 7, máte právo odstúpiť od takto uzatvorenej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese SAMTEK s.r.o., Dolná 1256/7, 90701 Myjava, alebo e-mailom {objednavky@samtek.sk}. Vzor odstúpenia od zmluvy nižšie. Tovar, ktorý sa vracia nesmie javiť známky používania, musí byť s kompletným príslušenstvom vrátane záručného listu, návodu atď., musí byť nepoškodený a kupujúci ho zasiela spolu s dokladom o kúpe. Tovar ktorý vracia kupujúci je vhodné posielať doporučene a poistený, avšak nie na dobierku.

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené  oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri  platbe, ak ten výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby. Z vrátenej čiastky bude odpočítaný prípadný poplatok vyplývajúci z použitého spôsobu úhrady. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Kupujúci vracia tovar výhradne na svoje náklady!

Tovar vyrobený alebo objednaný na mieru podľa požiadavky kupujúceho nie je možné vrátiť!

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu: SAMTEK s.r.o., Dolná 1256/7, 90701 Myjava, tel.: 034 654 0961, fax: 034 622 8888, mail: objednavky@samtek.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar ..............................................................

Dátum objednania/dátum dodania tovaru ................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa .................................................................

Adresa spotrebiteľa ...................................................................................

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................................

Dátum ...................................

  

Vrátenie tovaru pre obchodných partnerov

Pre obchodných partnerov platí kúpna zmluva uzavretá podľa obchodného zákonníka a naša firma neakceptuje vrátenie tovaru inou cestou ako formou riadnej reklamácie, pokiaľ nie je inak dojednané inak.

 

Daňový doklad

Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci daňový doklad faktúru, ktorá bude priložená v tovare, alebo po doručení tovaru bude zaslaná  poštou, alebo zaslaná v elektronickej podobe elektronickou poštou. Doklad starostlivo uschovajte, musí byť predložený pri prípadnej reklamácii.

 

Platobné podmienky

Cena tovaru

Cena tovaru sa riadi aktuálnym maloobchodným, alebo veľkoobchodným cenníkom platným v čase potvrdenia objednávky. Pri množstevných odberoch sa predávajúci môže dohodnúť s kupujúcim na osobitých cenových a platobných podmienkach.

 

Forma platby

-  v hotovosti

-  dobierka cez Slovenskú poštu

-  dobierka cez kuriérsku spoločnosť

-  bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Bezhotovostný prevod môže byť zrealizovaný na základe zálohovej faktúry - vopred na základe záväznej objednávky alebo faktúry. Pri úhrade na základe zálohovej faktúry je tovar expedovaný až po pripísaní čiastky na účet  predávajúceho.

 

Doprava, odovzdanie a prevzatie tovaru

- osobný odber v priestoroch predávajúceho na adrese Dolná 1256/7, 907 01  Myjava, prípadne na prevádzke podľa
dohody

-  prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou alebo Slovenskou poštou, pri zasielaní tovaru hradí prepravné náklady kupujúci,
ak nie je uvedené inak. Pre zaslanie  tovaru, musí hodnota objednaného tovaru byť minimálne 30,- € s DPH.

rozvozom tovaru predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť o zmene objednaného spôsobu prepravy ak to vyžaduje charakter (tovar s vysokou mierou rizika poškodenia pri preprave) alebo množstvo objednaného tovaru.

 

Dodacie lehoty

-   Aktuálne dostupný tovar preberaný osobne si kupujúci prevezme ihneď po uhradení hodnoty tovaru.

-   Pri odbere tovaru prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou alebo Slovenskou poštou, je tento zasielaný do troch pracovných dní po záväznom  objednaní, prípadne podľa vzájomného dohovoru. K tomuto času sa pripočítava čas potrebný na doručenie tovaru kuriérskou spoločnosťou a to 24 hodín. V prípade Slovenskej pošty podľa ich podacích podmienok.

-   Rozvoz tovaru predávajúceho sa vykonáva podľa harmonogramu jázd a vykrytia vozidiel tovarom, alebo podľa dohovoru.

 

Nadobudnutie tovaru

-   Pri osobnom prevzatí tovaru kupujúci obdrží doklad o nadobudnutí tovaru (faktúru, príjmový pokladničný doklad, prípadne dodací list a záručný list) k prevzatému tovaru.

-  V prípade zaslania tovaru prepravnou spoločnosťou bude priložená faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list spolu s tovarom.

-  Tovar sa považuje za dodaný, okamihom prevzatia kupujúcim, resp. okamihom jeho prevzatia prepravnou spoločnosťou.

-  Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť dokumentov je kupujúci povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný.

-  Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia.

 

Dopravné podmienky

- Pri prevzatí zásielky od prepravnej spoločnosti zákazníkovi odporúčame prekontrolovať si stav zásielky (počet a neporušenosť balíkov atď.). Zákazník má právo odmietnuť prevzatie neúplnej, alebo poškodenej zásielky.

- V prípade, že neúplnú alebo poškodenú zásielku zákazník prevezme, odporúčame zákazníkovi, aby žiadal od dopravcu, aby mu dopravca vyhotovil škodový zápis za prítomnosti zákazníka. Zákazník si jednu kópiu škodového zápisu ponechá a odporúčame jednu kópiu informatívne zaslať predávajúcemu faxom na číslo: 034 622 8888, alebo e-mailom na   adresu: objednávky@samtek.sk

- Skrytý nedostatok zásielky je zákazník povinný oznámiť predajcovi bez odkladu, najneskôr však do jedného dňa od dátumu prevzatia zásielky v zmysle reklamačných pokynov predávajúceho.

- Kupujúci musí tovar v rámci reklamácie predávajúcemu predložiť v pôvodnom obale.

- K cene tovaru zasielaného poštou alebo kuriérskou službou je účtované prepravné pokiaľ nie je uvedené inak.

 

Ostatné ujednania

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho. Postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) je daný reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

 

Ochrana osobných údajov

SAMTEK s.r.o. v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov „GDPR“, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúva osobne údaje zákazníkov podľa sekcie dolu na našej webovej stránke " Ochrana osobných údajov".

 

Záverečné ustanovenia

-   Predávajúci má výhradné právo tieto obchodné podmienky dopĺňať a meniť, na zmenu musí však kupujúceho včas upozorniť.

-   Vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými a  právnymi predpismi v Slovenskej republike.

-   Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami včítane postupu pri riešení reklamácii, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok .

 

 

 

Reklamačný poriadok ( PDF na stiahnutie )

Na vybavovanie reklamácii sa vzťahuje platný reklamačný poriadok v zmysle ustanovení zákona

č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, pri riešení reklamácií treba postupovať v zmysle § 620 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „reklamačný poriadok)

 

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.

 

Kupujúcim môže byť:

 

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

fyzická osoba, ktorá kupuje tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

 

 

1. Predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu. Reklamačný poriadok je zverejnený aj na internetovej stránke predávajúceho www.samtek.sk.

 

 

2. Preberanie tovaru a postup reklamácie

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru (osobnom na prevádzke) si skontrolovať obsah, kompletnosť a stav balenia tovaru bezprostredne na našej prevádzke.

Ak sa jedná o tovar, ktorý bol doručený kupujúcemu dopravcom, odporúčame si zásielku pri preberaní od prepravcu skontrolovať:

  • úplnosť zásielky
  • mechanické poškodenie obalu zásielky. Pri zistení mechanického poškodenia obalu zásielky skontrolovať aj stav tovaru vo vnútri balenia.

 

V prípade viditeľného poškodenia zásielky, alebo jej neúplnosti, zásielku neprevziať z dôvodu jej poškodenia alebo neúplnosti!. Žiadajte od dopravcu, aby vyhotovil škodový zápis o poškodení alebo neúplnosti prepravovanej zásielky (tovaru) za Vašej prítomnosti.

 

Ak došlo k poškodeniu tovaru v priebehu prepravy, zodpovednosť nesie dopravca, nie predávajúci (neplatí ak predávajúci je zároveň dopravca) – všetok tovar je riadne poistený. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku, keď zásielka bola prevzatá kupujúcim.

 

Nedostatky, ako poškodenie tovaru spôsobené počas prepravy, ktoré boli zistené až po prevzatí zásielky a v neprítomnosti doručujúceho vodiča dodávateľa alebo prepravcu nezodpovedáme.

Ak zistíte vadu výrobku alebo poškodenie doručovaného tovaru spôsobené prepravou, bezodkladne nás kontaktujte na tel. č.: 034 654 0961 alebo e-mail: servis@samtek.sk a súčasne nám zašlite vyplnený reklamačný formulár + fotodokumentáciu vady výrobku. Ak zistíte poškodenie, ktoré nebolo spôsobené prepravou, bezodkladne nás kontaktujte.

 

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky a návod na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

 

 

3. Reklamačné konanie

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí tovar na prevádzku predávajúceho, kde si tovar zakúpil, prípadne v ktorej je prijatie reklamácie možné, s ohľadom na predávané výrobky alebo služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamovaný tovar doručí kupujúci na svoje náklady predávajúcemu, tovar nezasielajte na dobierku. Kupujúci sa povinne o vhodnom spôsobe doručenia reklamovaného tovaru dohodne s predávajúcim.

 

Adresa na doručenia reklamovaného tovaru je: SAMTEK s.r.o., Dolná 1256/7, 907 01 Myjava

 

Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na vykonávanie záručných opráv kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru (autorizovaný servis). Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená tretia osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe, alebo sa závada odstráni priamo u zákazníka).

 

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  • predloženie dokladu o zakúpení tovaru
  • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu
  • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva reklamovaného tovaru nevyhnutného na vykonanie reklamácie

 

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  • predloženie dokladu o zakúpení tovaru
  • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu
  • vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie.

 

Deň uplatnenia reklamácie je zároveň začiatkom reklamačného konania. Reklamovaný tovar so všetkými náležitosťami je nutné doručiť do ktorejkoľvek prevádzky predávajúceho alebo určenej osobe.

 

 

4. Práva a povinnosti

Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu a je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená a to tak, že predávajúci zabezpečí odstránenie vady.

 

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci v závislosti od rozhodnutia kupujúceho vymení tovar za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny výrobku.

 

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 

5. Záručná doba

Pre všetok tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ výrobca neuvádza inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade že dôjde pri reklamácii k výmene tovaru, záručná doba na nový tovar začína plynúť znova dňom prevzatia tovaru. Ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka, záručná doba začne plynúť dňom prevzatia súčiastky. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky. Spolu s reklamovaným tovarom bude zároveň doručený reklamačný protokol.

V prípade, ak kupujúci žiada o odstránenie vady po uplynutí záručnej doby, vťahujú sa na takto vzniknuté právne vzťahy ustanovenia Občianskeho zákonníka o zmluve o oprave a úprave vecí.

 

6. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

- Nepredložením dokladu o zaplatení tovaru, nutného príslušenstva alebo nutnej dokumentácie tovaru.

- V prípade, že k chybe na tovare došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebenia veci. Bežné opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie nie je považované za vadu.

- Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.

- Prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach., nesprávnym skladovaním.

- Neodborným zásahom, ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

- Poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou, živelnou pohromou alebo iným zásahom vyššej moci

 - Uplynutím záručnej doby tovaru.

 

Upozornenie:

Pokiaľ tovar na reklamáciu odovzdal zákazník bez pôvodného obalu alebo náhradného balenia, Samtek s.r.o. nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie zariadenia počas prepravy do servisného strediska.

Pokiaľ sa v servisnom stredisku prejaví mechanické poškodenie alebo iné poškodenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka, servisné stredisko respektíve Samtek s.r.o. si môže nárokovať od zákazníka úhradu za diagnostiku alebo prepravu tovaru do servisného strediska, prípadne iné náhrady spojené s reklamáciou.

Pozor! V prípade neoprávnenej reklamácie vám bude naúčtované prepravné a servisný zásah technika podľa platného cenníka servisných prác!

 

 

Pravidlá alternatívneho riešenia sporov:

Dôležité upozornenie: spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu,
napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Právo spotrebiteľa na alternatívne riešenie sporu:

 

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá) subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk v sekcii obchod / ochrana spotrebiteľa.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Vzor „návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu“ je na konci tohto reklamačného poriadku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov spracúva osobné údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely zákona o alternatívnom riešení sporov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

NÁVRH NA ZAČATIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU ( PDF na stiahnutie )

 

 

 

 

 

 

 

Milan Smolíček

konateľ spoločnosti Samtek s.r.o.